Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מדיניות פרטיות

אתר  nextheat (“האתר”) מכבד את פרטיותך ומתחייב לשמור עליה בכל דרך.

מדיניות הפרטיות להלן, סוקרת, בין השאר, את האופן שבו משתמשת חברת טכנולייט בע”מ ו/או מי מטעמה (“טכנולייט”) במידע האישי הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

בכדי להירשם לשירותים מסוימים באתר או המוצעים באתר, ייתכן ותתבקש לספק לטכנולייט מספר פרטים אודותיך. פרטים אלה יכול שיכללו, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, כתובת, מספר טלפון ופרטים נוספים (להלן: “המידע האישי”). עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. טכנולייט תהיה רשאית לדרוש את חידוש הרישום ו/או חידוש פרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

טכנולייט רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך, תוך נקיטת אמצעים שמתפקידם לשמור על אבטחת המידע האישי ועל פרטיותך. עם זאת, בעוד שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי טכנולייט הרי שאין בהם בטחון מוחלט. לכן, טכנולייט לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שימוש במידע

בעת שימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי – זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, כאמור לעיל. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך – זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. טכנולייט רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים כאמור לצדדים שלישיים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

בעת שימוש באתר הינך מוסר מידע אישי אודותיך. כל המידע האישי שתמסור באתר, לרבות שמות, כתובות, טלפונים ודואר אלקטרוני יישמר במאגר המידע של טכנולייט ולא יועברו לכל גורם שלישי ללא הסכמתך למעט כמפורט במדיניות הפרטיות זו, למעט תחת הוראה בחוק או של נציגות שלטונית אשר תחייב אותנו לעשות כן.

הינך מסכים כי נעשה שימוש במידע אישי מזהה אודותיך, ובכל נתון ליצירת קשר כפי שסופק על ידך בהליך הרישום לאתר לשירותים המוצעים באתר, לשיפור מאמצי השיווק וקידום המכירות שלנו, לניתוח דרכי שימוש באתר אינטרנט, לשיפור היצע המוצרים והשירותים שלנו, ולהתאמת התוכן, ההצגה והשירותים המוצעים באתר. שימושים אלה משפרים את האתר ומתאימים אותם בצורה טובה יותר לצרכיך.

שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שלך יהיה רק לשם קשר בין האתר ובינך. לא יעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שלך לצרכים עסקיים כאלה או אחרים כדוגמת מאגרי לקוחות או דואר ספאם למעט כאמור במדיניות הפרטיות זו. שימוש בפרטי כרטיס האשראי ו/או אמצעי תשלום אחר ייעשה אך ורק לצורך המטרה של השלמת עסקה הקשורה לשירותים המוצעים באתר ויימסרו לצד שלישי (כאמור להלן) רק בכפוף למטרה זו .

 מסירת מידע אישי לצדדים שלישיים

טכנולייט תימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרים שלהלן:

                א.       כאשר טכנולייט תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש;

                ב.       כאשר טכנולייט תמצא כי פעולותיך באתר מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא או שהן פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או נסיון לבצע פעולות כאלה;

                ג.       אם טכנולייט תהיה מחויבת לעשות כן על פי דרישה חוקית ו/או צו שיפוטי;

                ד.       אם טכנולייט תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר;

                ה.       במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך ובין טכנולייט;

                 ו.        בכל מקרה שטכנולייט תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

                ז.       כאשר מדובר במידע אשר מופנה לצורך השלמת עסקה הקשורה לשירותים המוצעים באתר.

                ח.       במסגרת העברה חוקית של פעילות טכנולייט לישות אחרת;

בנוסף, יתכן כי בעתיד טכנולייט תרצה להציע לך שירותים ו/או מוצרים ו/או הצעות מטעם צדדים שלישיים. במקרים כאלו, טכנולייט תבקש את רשותך באשר למסירת המידע האישי שלך לצד שלישי כלשהו בקשר עם שירותים ו/או מוצרים ו/או הצעות שיוצעו באתר כאמור. טכנולייט לא תעביר את המידע האישי שלך ללא קבלת הסכמתך לכך מראש.

באתר זה ייתכן ותמצא קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: “צדדים שלישיים”). התכנים אינם מתפרסמים על ידי טכנולייט, או מטעמה וטכנולייט איננה שולטת או מפקחת עליהם. הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפנייה כאמור באתר, אינו מעיד על הסכמת טכנולייט לתוכנם ואינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או הגוף ו/או הארגון ו/או טכנולייט הינם מהימנים, וכי המידע אשר יימסר על ידם הינו מלא או עדכני. טכנולייט אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. טכנולייט אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

טכנולייט רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולטכנולייט לא תהא כל אחריות ו/או מחוייבות בקשר עם התקשרות כאמור.

בהתאם לאמור לעיל, טכנולייט אינה אחראית ולא תחוב בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על פרסום, פעילות, מידע או התכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע או המפורסמים על ידי גופים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש, קישור, הפנייה, או פרסום מכל סוג שהוא הקיימים באתר טכנולייט ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ו/או במקורות אחרים (לרבות אתרים) ע”י צדדים שלישיים.

זכות לעיין במידע

לידיעתך, על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. כמו כן הינך זכאי לדרוש בכתב שהמידע אודותיך יימחק מהמאגר בפרק זמן של עד 30 יום. אם עבר פרק זמן זה הינך זכאי לפנות לבית משפט השלום כדי שיורה לטכנולייט לבצע מחיקה זו. במקרה כזה המידע לא ישמש יותר כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות אלא יישמר על פי דין בלבד.

שינויים במדיניות הפרטיות

טכנולייט רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו תשנה טכנולייט מדיניות זו, באופן הנוגע לאופן בו היא משתמשת במידע האישי שנמסר על ידך, תודיע לך טכנולייט על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר ופרסום תנאי השימוש המכילים את השינוי באתר (לרבות תאריך השינוי כאמור).

טכנולייט שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לטכנולייט את היסוד הסביר להניח כי כך קרה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות טכנולייט על פי כל דין.
לכל שאלה נוספת בנושא שמירה על פרטיותך אנא צור קשר לכאן : info@nextheat.co.il          

סל הקניות שלך
אין מוצרים, מוזמנים להוסיף